Посттравматический грибок ногтя лечение
Rated 4/5 based on 90 student reviews

Посттравматический грибок ногтя лечение. Офломил лак от грибка ногтей цена спб. 2019-01-17 23:50

Για να εξατομικεύουμε περιεχόμενο, καθώς και για να προσαρμόζουμε τις διαφημίσεις και να μετράμε την απόδοσή τους αλλά και για να παρέχουμε μια ασφαλέστερη εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies. Αν κάνετε κλικ ή μεταβείτε στον ιστότοπο, συμφωνείτε ότι μπορούμε να συλλέγουμε πληροφορίες μέσω των cookies τόσο στο Facebook όσο και έξω από αυτό. Μάθετε περισσότερα, μεταξύ άλλων για τις διαθέσιμες δυνατότητες: Πολιτική για τα cookies. Ревматизм ног, относящийся к разряду серьезных аутоиммунных заболеваний, сопровождается кардиологическими осложнениями, и провоцируется, обычно, бактериями стрептококковой природы. Можно выделить две основные причины, ведущие к развитию ревматизма: На начальном этапе развития ревматизма, в организме человека происходят борьба между стрептококками и иммунной системой, усиленно продуцирующей антитела для борьбы с «чужими». Трагедия ситуации заключается в агрессивных действиях антител, которые в запале борьбы ошибочно начинают атаковать соединительные ткани организма. Под прицелом, в первую очередь, оказываются сердечная система, хрящевая ткань суставов, внутренние органы. Активно разгорающееся воспаление приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям и деформации суставов. О наличии ревматизма можно судить по наличию следующих признаков: В результате ревматизма постепенно формируется порок сердечного клапана. Обычно, первый приступ ревматизма проходит незаметно и не идентифицируется, и лишь когда его разрушительное воздействие коснется главного жизнеобеспечивающего органа – сердца, ревматизм уже нельзя не заметить. Так как ревматизм является последствием закономерной цепочки событий в организме, то для борьбы с ним, прежде всего, следует вернуться к истокам заболевания, и устранить факторы, его повлекшие. В современной науке понятие ревматизма, заменено на «острая ревматическая лихорадка». Это самостоятельная патология, в природе которой лежит стрептококковая инфекция. Длительное время острая ревматическая лихорадка считалась одним из самых распространенных ревматических заболеваний. Но, за последние годы, благодаря появлению эффективных профилактических мер, отмечено ее существенное уменьшение. Сейчас, доктора чаще сталкиваются с последствиями и симптомами ревматизма суставов, перенесенного в детстве, в то время, когда не существовало широкой профилактики данного заболевания. Она характерна для людей молодого возраста, которые перенесли инфекционные заболевания. Что представляет собой острая ревматическая лихорадка? На данный момент причина ревматической лихорадки, которую, как правило и называют ревматизмом установлена. Речь идет об особом микроорганизме, бета-гемолитическом стрептококке из группы А. Спустя какое-то время, после перенесенной инфекции (скарлатина ангина, фарингит), у некоторых пациентов отмечается острая ревматическая лихорадка. Это не инфекционное заболевание, как грипп, кишечные инфекции и т.п. Отличительная его особенность, что конкретно стрептококк не вызывает поражение суставов и сердца. Последствия инфекции проявляются в нарушении работы иммунной системы. Есть мнение, что некоторые белки стафилококка, похожие по своей структуре с суставными белками и иммунный ответ на стрептококк – это «атака» организмом собственных тканей, в которых и развиваются симптомы воспаления. Немалую роль в развитии симптомов ревматизма играют недолеченные стрептококковые инфекции. Так симптомы ревматизма суставов ног чаще всего проявляются через неделю-две после перенесенных фарингита или ангины и проявляются воспалением крупных суставов нижних конечностей (коленные, голеностопные). Мелкие же суставы ног при этом поражаются гораздо реже. Вместе с крупными суставами ног зачастую страдают и суставы верхней части туловища (плечевые, лучезапястные). В группе риска находятся люди, родственники которых, когда-либо уже переносили данное заболевание. Стоит отметить, что ревматизм является социальным заболеванием. Если жизненные условия не благоприятны (частые переохлаждения, грязь и т.п.), и это происходит на фоне плохого питания, то риск возникновения данного заболевания существенно повышается. Основная профилактика острого ревматизма – это грамотное лечение стрептококковой инфекции. При стрептококковых инфекциях требуется назначение специфической антибактериальной терапии, а иными словами, антибиотиков. Продолжительность лечения антибиотиками не должна быть менее десяти дней. Если курс такого лечения сократить, то возрастает риск вероятности того, что возбудитель инфекции не будет уничтожен до конца. Что касается обыденной жизни, то необходимо соблюдать простые правила, такие, как: правильный распорядок дня, регулярное питание, занятия спортом и физической культурой, закаливание. Поскольку здоровый организм более устойчив к воздействию стрептококка. К сожалению, стрептококк окружает человека буквально повсюду – это пыль, грязное белье, носовые платки и т.п. Этот фактор подразумевает, что необходима регулярная уборка помещения, и влажная в том числе, а так же проветривание и регулярная смена белья. Кроме того, необходимо своевременно долечивать хронические заболевания, особенно такие, как тонзиллит и кариес зубов. Важно точное определение стрептококковой инфекции (ангины или кожи), не позднее месяца до начала развития ревматического поражения суставов. Необходимо точное определение возбудителя заболевания, для чего проводятся посевы флоры с миндалин и т.д. Важной частью лечения ревматизма является применение нестероидных противовоспалительных препаратов. Они позволяют снизить патологический эффект от воспаления. Что касается дозировки препаратов и сроков их применения, то этот протокол разрабатывается с учетом индивидуальных особенностей пациента страдающего ревматическим поражением суставов в каждом конкретном случае. Если организм задерживает жидкость, назначают мочегонные препараты (диуретики). Ревматизм ног — это заболевание аутоиммунной природы, характеризующееся преимущественно поражением сердца и вызванное стрептококковыми бактериями. Процесс развития заболевания в организме человека начинается при активной борьбе со стрептококками, при котором иммунная система вырабатывает антитела, поражающие собственные соединительные ткани, а именно, клапаны сердечно-сосудистой системы, суставные хрящи и внутренние органы. Воспаление бурно прогрессирует в сердечных мышцах и тканях, что и приводит к деформации суставов и заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Лечение ревматизма ног, прежде всего, следует начать с ликвидации факторов. Если установлен диагноз ревматизм — лечение включает стационарное и диспансерное наблюдение. К основным этапам терапии заболевания входят следующие методы: Ревматизм костей нередко поражает в периоды сезонных обострений, причем он проходит в не скрытой форме, при нем сустав теряет двигательную активность, кости становятся пористыми, наблюдается дефицит минеральных веществ. Повторные ревматические приступы проявляются тяжелее, что сказывается на трудоспособности больного. Заболевание ревматизм чаще возникает у молодых людей и у детей. а именно, к группе риска относится женская половина. Следует отметить и тот факт, что ревматизм вносит и наследственный отпечаток. При данном недуге боль и припухлость суставов ног охватывает также ряд других мелких и крупных суставов.

Ушиб мизинца на ноге случается почти каждого у человека . Эта травма больше других распространена среди всех травм нижних конечностей. Она не специфическая, может быть связана с повседневной жизнью. Ушиб мизинца нельзя игнорировать, поскольку это грозит длительным болевым синдромом и осложнениями. Мизинец, располагаясь в крайнем положении на стопах, травмируется чаще остальных пальцев, получая случайные удары о мебель, твердые предметы, в процессе игры в футбол, при занятиях другими видами спорта. Мизинец легко может получить травму, вывих или даже перелом, если кто-то на него наступит. При малейшем ушибе этого пальца человек ощущает сильную боль. Ушиб крайнего пальца стопы является механическим повреждением, закрытым нарушением подкожной клетчатки или кожи. Для пальца характерно сложное строение, хотя оно подобно структуре других пальцев ноги. В мизинце так же есть сухожилия, с помощью которых он сгибается и разгибается, суставы, связки, капсулы и кожный покров. Отличие состоит в том, что размеры косточек этого пальца очень небольшие, потому их целостность легко может нарушиться при механическом воздействии. Ушиб мизинца считается одной из самых распространенных травм пальцев на ногах. Он может сопровождаться сопутствующими повреждениями в виде переломов. При ушибе необходима первая помощь, если травма сильная, врач должен обследовать его и указать, что делать для лечения мизинца. После получения травмы необходима своевременная первичная помощь, а уже после этого можно решать, что делать дальше. При ушибе пальца используются как медикаментозные методы лечения, так и применение народных средств. В случае если ушиба мизинца избежать не удалось, первым делом необходимо осмотреть поврежденный палец и убедиться, что это именно ушиб, а не вывих или перелом. Для этого стоит сделать несколько движений мизинцем. При нарушенной подвижности, следует сразу ехать в больницу, поскольку это свидетельствует о серьезной травме. Чтобы предотвратить кровоизлияние, необходимо охладиться ушибленный палец. На место травмы прикладывается холод, который сузит сосуды, уменьшит болевые ощущения и воспрепятствует образованию гематомы. Холодный компресс следует держать на поврежденном участке мизинца 10 минут, затем отложить его на 20 минут, а потом вернуть снова, если боль продолжается. Если нарушена кожа при ушибе, есть порезы или царапины, то на них следует нанести любой антисептик для того, чтобы избежать заражения. При серьезной травме стерильная тугая повязка убережет рану от попадания в нее загрязнения. Обследованием и лечением ушиба замается врач-травматолог, который знает, что делать в подобных случаях. Лечение травмы производится с помощью ряда процедур, в которые входит применение медикаментозных препаратов, физиотерапия и при необходимости хирургическое вмешательство. Медицинские лекарства для лечения ушиба представляют собой мази и кремы с противоотечным, противовоспалительным, обезболивающим эффектом. Физиотерапию применяют, если необходимо вылечить отек или гематому на месте повреждения мизинца. Используется электрофорез, УВЧ-приборы и магнитотерапия. Обильные гематомы требуют хирургического вмешательства. Для этого следует пользоваться фиксирующей повязкой, носить обувь, которая имеет толстую твердую подошву и свободный широкий носок. Также рекомендуется использовать специальный пелот, который защищает переднюю часть стопы. Чтобы восстановить работоспособность крайнего пальца на ноге рекомендуют во время восстановительного периода применение теплых ванночек с морской солью. Ушибленный палец массажируют, медленно сгибая и разгибая мизинец. Каждый третий человек на земле сталкивался с такой проблемой, как расслоение и крошение ногтей, помутнение пластины — это онихомикоз. Заболевание затрагивает различные возрастные группы. Грибок ногтей на ногах (фото представлены ниже), быстро распространяется и адаптируется к новым условиям. Подробнее рассмотрим основные факторы возникновения, виды и способы лечения грибка. Онихомикоз – патология, которая разрушает ногтевые пластины. Грибок поедает кератин – строительную основу ногтя. Инфекция попадает в межклеточное пространство и начинает своё деление. В запущенных стадиях патология способна затрагивать кожу стоп, межпальцевую зону, пятки. Инфекция может таиться на пляже, в общественном душе, бассейне. Высокая вероятность подхватить грибок от инфицированных родственников или знакомых (использование общих средств обихода). Есть несколько главных предпосылок, которые способны спровоцировать попадание вируса в организм человека: Онихомикоз могут спровоцировать несколько типов грибков. Дерматофиты, например, проявляются в виде помутнения ногтя. Наблюдается образование жёлтых пятен по краям или в середине пластины. Кроме того, могут наблюдаться продольные полосы вдоль поражённого участка. Дрожжевой грибок провоцирует деформацию ногтевой пластины. Она сильно утончается и начинает отходить от своего места, становится сероватой. Обмен веществ в травмированных клетках ухудшается, на ногтевом валике появляются борозды. Кроме того, на прилегающем эпидермисе появляется воспаление, отёк, покраснение, наблюдается исчезновение ногтевой кожицы. Плесневые бактерии могут травмировать ногтевую пластину, если уже имеются заболевания, которые провоцируют нарушения питания ногтей. В этом случае также происходит помутнение пластины, изменение её цвета (от светло-жёлтого и зеленоватого до коричневого и даже чёрного). Чтобы узнать причину и возбудитель негативных изменений в коже и ногтях, необходимо обратиться к специалисту. Заболевание имеет несколько стадий развития, для каждой из которых характерны свои специфические проявления. Как выглядит развитие грибка в разных формах, представлено на фото. Первая стадия онихомикоза (нормотрофическая) не имеет ярких проявлений. Первые признаки – ноготь немного тускнеет, меняется его цвет, образуются микротрещины и жёлтые пятна в виде кругов или продольностей, появляется бугристость. Начинающий грибок может сопровождаться зудом и жжением. Для лечения и профилактики заболеваний вызванных грибками Candida (в том числе и грибка ногтей), наши читатели успешно используют противогрибковое средство - эффективное средство от грибка стопы, неприятного запаха и зуда. Эфирное масло Мяты подарит прохладу и устранит неприятные запахи после напряженного трудового дня. Происходит деформация пластины, её крошение и разрушение. Прилегающая кожа синеет, появляется неприятный запах. Чтобы знать, как распознать заболевание в начальной стадии, можно посмотреть главные проявления грибка ногтей на фото. Это позволит хотя бы примерно понимать, как начинается развитие инфекции, и в случае обнаружения похожих признаков, обратиться к врачу. Лечение должно быть комплексным, и состоять как из медикаментозных препаратов, так и вспомогательных методов народной медицины. Перечисленные препараты проникают глубоко в заражённые ткани. Они борются с грибком не только в толще ногтя, но и устраняют инфекцию, которая распространилась на стопы, пятки, межпальцевую область. В запущенных стадиях онихомикоза местное лечение нужно подкреплять системными лекарствами (для внутреннего применения): Ламизил, Ирунин, Флюкостат, Орунгал. Ноги необходимо парить в таком растворе не менее получаса. Препараты выпускаются в форме таблеток или капсул, и воздействуют на грибковую патологию изнутри. Далее, пилочкой счистить размягчённый ороговевший слой ногтя, а пемзой обработать поражённые участки на стопах и между пальцами. Самолечение исключается, так как неконтролируемый приём лекарств может навредить здоровью. Народные средства являются хорошими помощниками в комплексной терапии заболевания. После такой манипуляции рекомендуется нанести противогрибковый крем или раствор. Процедуры делать регулярно (1–2 раза в сутки) в течение месяца. Травмированные ногти необходимо смазывать перед сном, бинтовать и оставлять на ночь. Утром снимать повязки, очищать ноготь от ороговевшего слоя и снова капать масло чайного дерева, но уже не заматывать. Лечение важно продолжать до тех пор, пока не начнёт отрастать здоровый ноготь. Травмированные ногтевые пластины нужно 2 раза в день смазывать 5%-м раствором йода. При этом активно используются аптечные медикаментозные препараты наружного и внутреннего применения, назначенные врачом. Перед каждой манипуляций народными или аптечными средствами ноги предварительно рекомендуется распаривать в содовом или солевом растворе, и максимально удалять ороговевший слой. Тщательная подготовка пластины к процедуре позволяет лекарственным средствам глубже проникать в поражённые слои и эффективнее бороться с инфекцией. Если заболевание выявлено у ребёнка, лечение должен назначать исключительно врач, так как большинство антигрибковых препаратов токсичны, и способны вызвать у детей сильные аллергические реакции. Тербинафин назначается по 62 мг в сутки детям с массой тела до 20 кг. Свыше этого веса и до 40 кг доза препарата составляет 125 мг. Лечение флуконазол осуществляется по специальной формуле. На 1 кг веса берётся 3 мг лекарства и рассчитывается суточная доза. При комбинированной терапии (системные и местные лекарства) в поражённые ногти втирают Клотримазол. Что касается народных средств при лечении грибка ногтей у детей, то специалисты не рекомендуют использовать их как основное лечение. Ванночки, примочки и растирки могут на время устранить симптоматику, а инфекция останется внутри. Поэтому терапия онихомикоза у ребёнка должна быть медикаментозной и строго согласованной с врачом. Микоз ногтей долгое время способен проявляется стёртыми симптомами, и больной не сразу может обратить на них внимание. Обычно лечение начинается при явных признаках заболевания (утолщение и помутнение ногтевой пластины, её крошение и отторжение от ложа). Важно не допускать тяжёлых стадий, а своевременно обращаться за медицинской помощью. Комплексная терапия поможет вывести грибок и предотвратить нежелательные осложнения. Если вы читаете эти строки, можно сделать вывод что все ваши попытки по борьбе с грибком не увенчались успехом… Вы даже что-то читали о лекарствах, призванных победить заразу? И в этом нет ничего удивительного, ведь грибок очень опасен для человека.

Посттравматический грибок ногтя лечение

Посттравматический грибок ногтя лечение

Подология – наука, представляющая собой нечто среднее между хирургией и дерматологией. Врач подолог занимается обработкой диабетической стопы, осуществляет посттравматический массаж, осуществляет лечение грибка ногтей и других заболеваний, поражающих области стоп. Следует отметить, что в стопе находится большое количество костей, соединенных между собой суставами, таким образом врач-подолог может также заниматься и лечением суставов стоп, а более подробно об лечении заболеваний суставов расскажет сайт Врача данной специализации можно назвать специалистом по стопе. Внимание его сводится не только к этой области и ее актуальным деформациям, но и недугам, которые могут сказаться на общем состоянии стоп. Главная задача подолога – определение изменений стопы патологического характера на ее ранних стадиях, когда проблему можно решить минимальным воздействием врача или в домашних условиях/специализированных салонах. Ко всему прочему, подолог – некое связующее звено между больным и специалистами других областей (эндокринологи, флебологи, ортопеды и прочее). Одним из направлений его деятельности является медицинский педикюр, отличающийся от традиционного. Врач способен аккуратно устронить мозоли, натоптыши, различные трещины в области пяток, вросшие ногти и огрубевшую кожу. Он также может выполнить протезирование и пластику ногтевых пластин (при наличии определенных травм или деформаций). Компетенция врача-подолога включает в себя мышцы, связки, суставы, сухожилия, кровеносные сосуды, нервы и кости области стопы и нижних конечностей в целом. Учитывая специфику работы данного специалиста, можно выделить определенные проблемы, в случае малейшего проявления которых, необходимо обращаться к врачу. Заболевания суставов стопы нередко становятся настоящей проблемой для нормальной жизнедеятельности человека. В зависимости от своего типа и форм течения такие заболевания могут приводить к появлению регулярных болевых ощущений при ходьбе, потере возможности нормально передвигаться. Называть воспаление сустава только понятием «артрит» – не совсем верно, потому что данный диагноз представляет собой собирательное понятие. Его ставят в более чем ста разновидностях заболеваний суставной сумки. Поэтому, как самостоятельный диагноз термин применяется редко, чаще всего он сопровождается добавочным словом, которое уточняет разновидность заболевания. В медицине различают четыре основных разновидности заболевания, из-за которых начинают воспаляться суставы. Названия и описание каждая из групп получили следующие: Каждая разновидность воспаления суставов имеет свое основное медицинское название и причины развития. В то же время нужно понимать, что каждая из четырёх разновидностей также имеет совокупность различных вариантов анамнеза, которые объедены в свою группу. Повредить их можно достаточно просто, несмотря на повышенный запас прочности. Для этого необязательно нанести им механические повреждения. Ношение неудобной обуви продолжительное время способно привести к активизации дегенеративного процесса в хрящевой ткани. Он будет вызван недостатком питательных веществ клетками на протяжении критического времени. Нарушения питания клеток и разрушение оболочки хрящевой ткани – это первые причины развития воспаления в суставной сумке. В обоих случаях клетки начинают отмирать, локально отравляя организм продуктами биологического распада. Своевременное лечение способно помочь прервать этот процесс. Но его эффективность зависит от формы заболевания, которых существует две: Ступня представляет собой сложную биологическую систему, на которую приходится повышенная механическая нагрузка. Поэтому воспалительный процесс в тканях стопы является достаточно распространённым медицинским случаем. В первую очередь, это хрящевая ткань – ее структура мягче, чем в костной. Это делает хрящи менее устойчивыми к механическим повреждениям. Третье – суставная сумка заполнена жидкостью и защищает несколько отдельных связанных между собой соединительными тяжами костей. Потеря или изменение состава суставной жидкости, повреждение тяжки соединительной ткани – любой их этих факторов способен привести к воспалению. Но существует ряд общих признаков воспаления, которые позволяют опытному врачу-артрологу поставить диагноз «артрит» впоследствии лишь подтвердив его при помощи рентгена или УЗИ. Симптомы заболевания являются достаточно узнаваемыми в некотором роде уникальными внешними проявлениями и ощущениями в области суставов стоп. Основными среди них являются: Традиционное для воспаления суставов стопы лечение включает в себя несколько обычных вариантов медицинской терапии, выбор между которыми зависит от предварительного диагноза. Эти варианты включат в себя: Лечебная физкультура, массаж, ортопедические приспособления и физиотерапия назначаются на начальных стадиях развития заболевания. Артрит в этом случае обязан иметь первичную форму – то есть диагностироваться как самостоятельнее заболевание. Прогнозы обычно положительные и позволяют восстановить полноценную работоспособность суставов стопы, если устранить провоцирующие факторы и строго придерживаться рекомендаций врача-ортопеда. Для последней стадии хронического артрита использование обезболивающих препаратов из-за обычно непрекращающейся боли в пораженном суставе – становится обязательным. Антибиотики применяются при лечении артрита вторичной формы, так как суставная жидкость и хрящи являются замечательной питательной средой для вирусов и патогенных микроорганизмов. Хирургическое вмешательство требуется в тяжелых случаях заболевания и включает в себя несколько вариантов в зависимости от степени инвазивности. Самой простой формой вмешательства является пункция – введение лекарства или откачивание жидкостей из суставной сумки при помощи специального шприца. Вариант не подходит для сопровождающихся сильной болью и осложненных инфекционным поражением случаев. Воспаление суставной сумки как первичной, так и вторичной формы в абсолютном большинстве случаев сопровождается болевыми ощущениями. Чтобы не уточнять, как лечить воспаление суставов стопы – лучше заранее позаботиться об их здоровье. Медицинские рекомендации по этому вопросу представляют собой набор простых для соблюдения правил. Ради восстановления здоровья суставов они предлагают: Многие заболевания, в том числе и артрит не возникают в одночасье. Они постепенно и незаметно подтачивают организм, пока он не ослабнет достаточно для атаки патогенов. Вовремя обратившись к врачу, появляется возможность за день избавиться от заболевания, которое в своей активной фазе может исцеляться месяцами.

От боли в ступнях ног страдает большое количество людей разных возрастов. Ведь причиной боли могут быть не только ортопедические, но и сложные неврологические патологии. Однако не все относятся к этой проблеме достаточно серьезно. Рассмотрим более подробно, почему она возникает, и как избавиться от неприятных ощущений. Ступня – одна из самых важных подсистем скелета человека, так как благодаря ей, мы можем ходить, опираясь на обе ноги. Поэтому она ежедневно подвергается сильным нагрузкам, в результате которых часто страдает. Структура ступни состоит из более чем 10 суставов и включает в себя более 15 костей. Стоит хоть одному элементу в этой сложной системе дать сбой, начинаются проблемы. По мнению врачей, чаще всего боль в ступне возникает из-за ношения неудобной обуви. Платформы, высокие каблуки, узкие носы, плоская подошва – все это может привести к деформации скелета ноги и вызвать неприятные ощущения. Если сюда еще прибавить повышенную нагрузку на нижние конечности и лишний вес, боль появится стопроцентно. Продолжительный постельный режим тоже может стать причиной истощения мышечной ткани и костей. Все вышеперечисленные проблемы относят к ортопедическим патологиям. Гораздо сложнее и коварнее действуют ревматологические или неврологические заболевания. Некоторые из них связаны с другими системами организма, например, сердечно-сосудистой. В таком случае, методы лечения будут совершенно другими. Для этого необходимо установить характер и локализацию болевых ощущений. Болевой синдром в области стопы нередко испытывают спортсмены, вынужденные подвергать ноги большим нагрузкам. Кроме этого, когда болят ступни ног, причина может быть в следующих заболеваниях: Как правило, болевые ощущения в нижних конечностях возникают после длительной физической активности, и стоит отдохнуть пару часов, как все проходит. Но если долго и сильно болят ноги ступни, что делать в таком случае? Однозначно стоит обратиться в специалисту, который проведет наружный осмотр и сделает рентгенографию. Если травматолог не в силах решить проблему, стоит обратиться к ревматологу или невропатологу. После выявления причины боли в ступне ноги, назначается лечение. В случае плоскостопия врачи назначают ортопедическую обувь или специальные стельки, которые подкладываются в обычную. Защемление нервов лечится физкультурой или мануальной терапией. При вросшем ногте, нарушении кровоснабжения, прогрессирующих невриномах проводится хирургическое вмешательство. При воспалительных изменениях суставов и тканей, когда сильно болят ступни ног, лечение осуществляется с помощью противовоспалительных препаратов. При остеопорозе врачи назначают гормональные средства, витамины, препараты кальция. Однако вне зависимости от причины боли, первоочередная мера – обеспечение щадящего режима для пораженной конечности. Пациенту предписывается покой с минимальной физической активностью. В некоторых случаях снять боли в ступнях ног могут народные средства. Однако прежде чем браться за их применение, лучше проконсультироваться со специалистами. Каковы бы не были причины, если болит ступня, лучше всего пройти комплексное обследование. А чтобы избежать этой проблемы, достаточно вести здоровый образ жизни и не перетруждать ноги. Ежедневно употребляйте продукты, богатые кальцием, ешьте больше свежих фруктов и овощей, носите удобную обувь, делайте зарядку, отдыхайте после физической работы – и боль в ступне вас никогда не побеспокоит. Как часто мучаясь от боли в натруженных ногах мы уговариваем себя, что это явление временное и стоит просто хорошенько отдохнуть как все пройдет само собой. Однако, со временем, боль в ступнях начинает беспокоить в независимости устали вы или нет. Наиболее частыми причинами недомогания считаются недостаток кальция. Для усиления эффекта можно добавить в воду отвары целебных трав – мяту. Ванночки можно делать контрастными, попеременно погружая ноги в холодную и горячую воду. неудобная обувь (высокие каблуки), возрастные изменения, так называемая «пяточная шпора », которая вызывает сильную боль при движении. Как полностью избавиться от заболевания подскажет только специалист, но и в домашних условиях можно самостоятельно снять или облегчить болевые ощущения. В ваш рацион обязательно должны быть включены продукты, богатые витаминами: овощи, фрукты, ягоды, соки. Простую воду в этот период можно заменить на минеральную, а еще лучше на талую (читаем Польза талой воды ). Что делать если сильно болят ступни ног по утрам и при ходьбе и нет возможности плотно заняться лечением и питаться из-за работы приходится на бегу? • Против боли в ступнях отлично зарекомендовало себя пихтовое масло. Сочетания различных факторов в итоге могут привести к артриту. Помним о необходимости пополнить организм кальцием, поэтому обязательно кушаем молочные и кисломолочные продукты. Помогут оздоравливающие ванночки с добавлением различных эфирных масел. Его нужно втирать в места боли от колена до ступни предварительно смешав с любым нейтральным кремом, например, детским. Хороший эффект оказывают масла эвкалипта, розмарина. Масло пихты обладает антисептическим и болеутоляющим действием. Курс лечения нужно проводить в течении 15 дней, при необходимости или снижении положительного эффекта – повторить. Если есть возможность, прикладывайте лед в мешочках от пятнадцати минут до получаса. • Помните о том, что перегрев больным ступням противопоказан, поэтому 3 - 4 раза в день, а также после ванночек, ноги нужно охлаждать. • Когда болят ступни ног, рекомендуется обеспечить от них отток крови. Для этого необходимо разместить стопы на 15-20 сантиметров выше уровня грудной клетки. На время отдыха в ноги можно положить подушку или свернутое одеяло. • Что делать если боль идет от колена до ступней ног, а все вышеперечисленное лечение не дает хорошего эффекта. Нанесите лечебный крем, растирайте стопу, разминайте, захватывая часть голени. Наверняка Вы знаете, что на стопах есть множество активных точек и их массаж поможет не только унять боль в ступне, но и оздоровить весь организм в целом. Можно использовать специальные приспособления - например аппликаторы, коробочку с орехами или мелким галечником, в которой полезно будет потоптаться или старые счеты. Но главное, не забывайте об отдыхе, меньше нагружайте стопы, закажите ортопедическую обувь и стельки. Пациенты с болью в ступнях обращаются чаще всего к ортопеду. Ступня является довольно важной анатомической единицей скелета человека. Благодаря ей удается стоять и ходить, опираясь на ноги. Это одно из качеств, которое непосредственно отличает человека от животного. Несмотря на все это, ступня – довольно сложный механизм, который каждый день ощущает огромные нагрузки. В состав структуры ступни входят 15 костей, суставов обнаруживается более 10. Именно благодаря такому строению человеческое тело обладает способностью к устойчивости передвижения, а также возможности переносить дополнительные нагрузки, превышающие обычные. Большинство людей волнует то обстоятельство, почему болят ступни ног. Согласно мнению многих врачей, негативные ощущения в стопах возникают из-за плохой обуви. Современное поколение стремится быть модным и стильным, вследствие этого, приобретая совсем неудобную обувь, которая способствует развитию серьезных нарушений, становится обладателем заболеваний, связанных с дисфункцией конечностей. Если у человека вдобавок ко всему лишний вес, а его работа связана с нагрузками, в любом случае боль появится. Страдания большинства пациентов связаны с постельным режимом, который провоцирует истощение костной ткани, сухожилий, а также мышц, так как происходит химическое изменение в составе ступней. Посттравматический или хронический остеопороз в большинстве случаев приводит к появлению диффузных болей ступней. Вследствие поражения сосудов, которые снабжают кровью нижние части конечностей, довольно часто вызывают болевые ощущения. Локальные боли в ногах, а именно в ступнях могут возникать по нескольким причинам, к которым может относиться: Это заболевание развивается из-за растяжения фасции, которая представляет собой соединительную ткань, которая располагается в зоне стопы. Болевые ощущения присутствует на месте пятки и в зоне свода стопы. Если вовремя не начать лечение, пятка подвергается деформации, и по причине этого развивается пяточная шпора. Причиной болей ступней ног может стать артрит, заболевания, связанные с нарушениями капилляров и сосудов, деформирование или защемление нервных окончаний и нервов, многие ортопедические проблемы. Метатарзалгия представляет собой возрастные биомеханические, а также биохимические изменения в связках и костном составе. К последствиям этого заболевания относятся сильные боли и нарушения функционирования ступни. Кроме того, может возникать ревматоидный артрит и бурсит. Неврома представляет собой доброкачественное образование нервной ткани, возникающее вокруг нерва. В этом случае боли локализуются у основания 4-го, а также 3-го пальцев. Основной причиной заболевания является ношение узкой или слишком неудобной обуви. Боли могут появляться не только во время движения, но и в состоянии покоя ноги. Травмы и вывихи Рентгенологическое исследование позволяет определить степень повреждений, из-за которых возникают боли. Вывих либо травма плюсневых костей или сустава Лисфранка провоцируют деформирование этой кости. На месте травмы образовывается опухоль и возникает сильная боль. Смещаясь, таранная кость сустава ведет к разрыву связок, а также деформации ступни. Плоскостопие: травматическое и приобретенное Такие заболевания становятся причиной деформации стоп. Могут сопровождаться жжением в области сустава ступни, возникновением периодических болей при беге и ходьбе. Такой симптоматикой страдают люди, которые подвержены длительным нагрузкам на ноги. Эритромелалгия представляет собой заболевание, поражающее в основном мужчин 30-45 лет. Вызывает сильную боль и жжение в пальцах стопы вследствие повышения температуры. Также основными заболеваниями, возникающих вследствие ношения неудобной обуви являются: Часто мужчины обращаются к врачу с болью в ступне правой ноги. Эта проблема затрагивает в основном курильщиков, когда поражаются сосуды, питающие стопы кровью. Заболеванием называется облитерирующим атеросклерозом. К симптомам относится онемение, которое возникает на первом этапе в пальцах ног, а затем появляются признаки и в левой ноге. В дальнейшем заболевание поражает конечности выше уровня пальцев. Усугубляет ситуацию курение, хотя страдать им могут и не курящие люди. Человек, у которого возникают боли в ступнях, просто обязан обратиться к врачу за консультацией и дальнейшим лечением. Большинство заболеваний лечатся только с помощью медикаментов, физиотерапевтических процедур, а также путем наложения лангеты и пр. Источники: коленного сустава при артрозе (11)Болит внутри шеи но не горло (10)Киста базальных ядер головного мозга (8)Растворимый кофе с молоком польза и вред (8)Появилось уплотнение на голове и болит голова (7)Лечение грибка ногтей на ногах чистотелом (7)Красные прыщи на головке у мужчин лечение фото (7)Грибок ногтей на ногах лечение препараты цены (7) Восстановление волос после окрашивания Каждая девушка рано или поздно задумывалась о перевоплощении. Однако нередко эксперименты с внешностью оборачиваются негативными последствиями. МКБ-10 внедрена в практику здравоохранения на всей территории РФ в 1999 году приказом Минздрава России от г.


Посттравматический грибок ногтя лечение

Посттравматический грибок ногтя лечение

Человек склонен считать, что он является «венцом творения». Ученые считают, что головной мозг человека на сегодняшний день является самой тонкой и высокоорганизованной материей в наблюдаемой части вселенной, способной к самопознанию. И, тем не менее, более примитивные, но крайне специализированные существа чувствуют себя в головном мозге человека «как у себя дома». Паразиты в головном мозге человека в наше время, в России, стране с европейским укладом цивилизации, встречаются редко. Тем не менее, нужно знать о том, как проявляется эта форма инвазии, какие существа к этому способны, и как лечат подобный вид заражения. Наибольшее количество случаев паразитарной инвазии центральной нервной системы в России, как по данным института паразитологии и тропической медицины, так и по результатам вскрытия (в данном случае, речь идет о посмертных находках, которые не были диагностированы при жизни) приходится на следующие виды: В тропиках встречаются и другие виды паразитов, но они неактуальны для России. Первые два заболевания вызываются личинками гельминтов, последнее – простейшим. Человек может выделять яйца с калом, и никогда не заболеть цистицеркозом. Для этого нужно, чтобы онкосферы попали в желудок: им для «вылупления» нужна кислота. Это происходит с помощью грязных рук, реже – при рвоте, когда содержимое кишечника попадает в желудок. Вбуравливаясь в стенку желудка, онкосферы попадают постепенно в магистральные сосуды шеи, и затем – в мозг. В мозге они образуют финны, которые живут там от 5 до 30 лет, образуя цистицерки, от горошины до грецкого ореха. При эхинококкозе пузыри могут образовываться где угодно – в легких, печени, головном мозге. Эхинококк способен образовывать толстые и большие пузыри, наполненные зародышами и жидкостью, содержащей янтарную кислоту. Иногда размеры этого пузыря может быть с крупное куриное яйцо. Обычно вся деятельность эхинококка происходит внутри пузыря, и растет он, отодвигая ткани, поскольку он состоит из одной камеры. Но в случае заражения альвеококком, он способен к росту наружу, образуя много камер. В таком случае возникает инфильтративный рост – он разрушает ткани, и ведет себя как раковая опухоль. Какие симптомы вызывают паразиты головного мозга человека? Они очень разнообразны, и группируются так: Проявляется субфебрильной температурой, разбитостью, головной и мышечной болью Чаще всего возникают эпилептические припадки джексоновского типа, которые весьма лабильны, и могут нарастать, но после этого на недели и месяцы исчезать. Они могут начинаться как с руки, так и с ноги, это говорит о множественных очагах. Возникают симптомы выпадения: парезы мимических мышц, нарушения чувствительности, речи, развиваются подкорковые гиперкинезы. галлюцинаторно – бредовый синдром, нарушение сознания по типу аменции и сумерек. Паразиты в мозге человека вызывают симптомы внутричерепной гипертензии, так как нарушают ликвородинамику. Появляется: Симптомы зависят от локализации и особенностей паразита. Так, цистицерки могут поселяться в глазу, в спинном мозге, на основании мозга. Иногда они по клинике напоминают быстро растущую злокачественную опухоль. При эхинококкозе очень опасным является спонтанный или посттравматический разрыв кисты. Излияние янтарной кислоты часто ведет к шоку, отеку головного мозга и летальному исходу. По клинике прорыв кисты зависит от того, куда попала жидкость. Иногда возникает клиника массивного субарахноидального кровоизлияния, при прорыве в желудочки появляется горметония и резкая гипертермия. Все случаи прорыва, даже при своевременном лечении опасны тем, что дочерние эхинококки свободно «гуляют» по ликворной системе мозга. Они могут нагнаиваться, вызывая менингиты и энцефалиты. Довольно часто паразиты в мозге человека никак себя не проявляют, симптомы появляются при закупорке ликворных путей, тогда же и начинают лечение. Возникают резкие приступы головной боли с тошнотой и рвотой. Следует сказать, что токсоплазма, как простейшее, не образует кист и пузырей, и поэтому не приводит к выраженным нарушениям ликвородинамики. Поэтому общемозговая симптоматика почти никогда не выступает при токсоплазмозе на первый план. Для этого паразита характерны признаки менингита, менингоэнцефалита, с высокой лихорадкой, головной болью, появления параличей, парезов, расстройств речи. Иногда, особенно у детей, токсоплазмоз мозга приводит к смерти, а в случае выздоровления, часто остаются стойкие резидуальные проявления, такие, как эпилептические припадки. Вплоть до 80-90 годов XX века прижизненная диагностика поражений головного мозга была сложна. Подлинную революцию совершило широкое внедрение магнитно – резонансной томографии, которая позволяет уверенно ставить диагноз паразитарных кист. Видовое определение играет вторичную роль, поскольку на МРТ видны личинки гельминтов, особенно, если разрешение томографа превышает 2 тесла (то есть напряженность магнитного поля). В этом случае уверенно различимы объекты около миллиметра. а также иммунных реакций и специальных методов, особенно при токсоплазмозе. Цистицеркозом у людей называют поражение цистицерками, которые после проникновения в человеческий организм, разносятся во внутренние органы, в частности, головной мозг. Вокруг взрослой особи имеется оболочка, котораясостоит из глиозной и соединительной ткани. Цистицеркоз является пузырем, в которогоом находится жидкость, размер его варьируется от горошинки до довольно большой сферы диаметром более 2 см. Внутренняя поверхность образования располагается на головке финны - сколекс с присосками и крючками. Обычно в головном мозге обитает более 1000 паразитарных микроорганизмов, однако могут встречаться и одиночные цистицерки. Местом их локализации являются мягкие мозговые оболочки в основании поверхности желудочков, поверхностные отделы - участки для свободного плавания. Паразитами в разной степени тяжести заражены 7 из 10 человек. При их гибели, паразиты в мозге обызвествляются, однако при ведении деятельности они могут поддерживать хроническое воспаление. Многие живут и мучаются годами, ведя не полноценную жизнь и лишая себя удовольствий и даже не подозревают, что разводят внутри себя этих страшных червей и личинок, разрушающих внутренние органы. Простое средство поможет избавиться от паразитов - нужно просто пить натощак. Сущность в развитии свиного цепня заключается в том, что человеческая особь является последним носителем паразитов. Солитер ведет свою жизнедеятельность в полости кишечника. Чтобы развился цистицеркоз, достаточно попадания яиц паразита в желудочную и кишечную полость, где под воздействием кислотной среды будет растворена оболочка яиц, а высвобожденный зародыш начнет продвижение по кровеносным сосудам, разносясь по тканям и органам. Приблизительно в 60% случаях цистицерк локализуется в головном мозге, реже в мышцах и глазах. Нервная система поражается воздействием токсических продуктов распада возбудителей цистицеркоза, что вызывает реактивный воспалительный процесс окружающей мозговой ткани и оболочек. Заболевание будет сопровождаться отечностью мозга, гидроцефалией из-за повышенного секреторного выделения цереброспинальной жидкости, а также реактивным лептоменингитом и хориоидальными сплетениями. Общие проявления заключаются в головных болях, психологическом нарушении, застойных сосках, повышении уровня внутричерепного давления. С учетом места расположения паразитарного организма и реактивных изменений различаются симптомы или их сочетания. Если имеется менингеальная форма, то наблюдаются соответствующие признаки, заключающиеся в появлении рвоты, головной боли, паралича нервов задней ямки черепа или основания. Если цистицерки локализуются в мозговой коре, то возможно психологическое изменение человеческого рассудка. При паразитировании в 4 желудочке появляются головокружение, атаксия, двоится в глазах, а положение головы становится вынужденным. Цистицеркоз, появившийся в основании мозга, можно охарактеризовать головными болями, множественными поражениями базальных нервов, рвотой, двигательным расстройством и атаксией. Клиническая картина схожа с менингитом базально-сифилитического характера. Лечение будет сведено к назначению радикального или паллиативного хирургического вмешательства. Такие операции имеют положительный прогноз и все гарантии на полное излечение. Если хирургическое вмешательство противопоказано, то проводится паллиативная операция совместно с дегидратирующим противосудорожным лечением. Модель мозга, зараженного гельминтами К наиболее опасным паразитирующим микроорганизмам, следует отнести глистов. Муссирующееся мнение, что гельминтоз – это поражение глистами исключительно желудочно-кишечного тракта, ошибочно. Жизнедеятельность глистов связана со всеми внутренними органами, состоящими из мягких тканей, включая мозг. Для одного вида глистов человеческий организм – это основной хозяин. В нём паразит проходит полный жизненный цикл развития начиная от кладки яиц, заканчивая формированием половозрелой особи гельминта. Другие виды глистов используют человеческий организм в качестве промежуточного хозяина, обитая там только в личиночной стадии. К паразитам, поселившимся в организме основного хозяина, относят: Наиболее опасные паразиты головного мозга – эхинококк и личинка свиного солитера – цистицерка. Опасность заражения эхинококком или цистицерками сводится к поражению паразитами коры головного мозга. Это гельминты, использующие человеческий организм в качестве промежуточного хозяина и вызывающие длительные заболевания, нередко заканчивающиеся летальным исходом. Если при диагностированном Эхинококкозе головного мозга пациента ещё можно спасти, то Цистицеркоз – заболевание жестокое и коварное. Недоброкачественно приготовленное рыбный продукт или свиное мясо способствует попаданию яиц червей непосредственно в желудок человека. Агрессивная среда, создаваемая желудочным соком, растворяет оболочку яиц, что позволяет зародышам личинок с лёгкостью выходить наружу. Зародыши наделены специфическими особенностями и способны без труда перфорировать стенки кишечника. Покинув кишечник, зародыши попадают в кровоток, где быстро становятся личинками. Течением крови личинки разносятся ко всем внутренним органам, а также к коре головного мозга. solium – заражение Цистицеркозом Из всех разновидностей гельминтов только два вида паразитов в стадии личинки способны поразить человеческий мозг: Эхинококк (фото под микроскопом) Финны эхинококка укрепляются на внутренней стороне полушария головного мозга с образованием единственного эхинококкового пузыря. Новообразование за короткий промежуток времени обрастает дочерними пузырчатыми формами. Как результат поражения личинками эхинококка, образуется многополостная, заполненная секреторной жидкостью, киста. Достигнув крайней границы полушария, происходит самопроизвольное вскрытие кисты. Секреторная жидкость изливается из пазух носа или глазниц. Курса терапии для подобного заболевания не существует. Лечение сводится исключительно к хирургическому вмешательству. Проникнув с кровотоком в мягкие ткани коры головного мозга, цистицерки укрепляются с образованием колонии финнов пузырчатых форм. В результате провоцируется воспалительный процесс вокруг пузыря, диагностируемый, как Цистицеркоз. В скором времени внутри финны происходит отмирание личинки. Различают три формы заболевания: Степень тяжести клинической картины зависит от локализации финн. Как правило, Цистицеркоз протекает практически бессимптомно, а наличие заболевания и мозговые изменения фиксирует вскрытие. К основным симптомам Рацемозного Цистицеркоза относят серьёзные формы психомоторных расстройств. Он страдает неадекватной невропатической реакцией на окружающих. Галлюцинаторный бред чередуется с состоянием глубокой депрессии. У пациента отмечается быстро развивающаяся умственная деградация. Как заключение следует отметить, что диагностика атаки человеческого мозга червями-паразитами процесс сложный. Современная система рентгенографических снимков вкупе с методикой по обнаружению останков финн позволяет диагностировать наличие паразитов на ранних стадиях заболевания, пока мозг человека не претерпел необратимых изменений в результате жизнедеятельности гельминтов. В зависимости от вида повреждающего фактора различают механические (ушибы, переломы и т. п.), термические (ожоги, обморожения), химические травмы, баротравмы (под действием резких изменений атмосферного давления), электротравмы, и так далее, а также комбинированные травмы В клинической медицине существует специальный раздел — травматология, изучающий травмы, их причины, виды, течение, методы профилактики и лечения. Судебно-медицинская экспертиза решает другие задачи, связанные с точным установлением причин и объёма повреждений. Сочетанное повреждение в детском возрасте является не исключением, а правилом. Внутренние повреждения должны всегда предполагаться, даже если они не очевидны. В отличие от взрослых детский организм в большей мере способен поддерживать артериальное систолическое давление даже при 25-30% кровопотери. Это является одним из препятствий для диагностирования шока. Гиповолемический шок сопровождающий кровопотерю - наиболее вероятная причина шока при детских травмах. Геморрагический шок не определяется абсолютным значением кровяного давления. Острая кровопотеря стимулирует периферический и центральные рецепторы, что приводит к увеличенной выработке катехоламинов и кортикостероидов. Организм отвечает увеличенными периферическим сосудистым сопротивлением, систолическим объемом и сердечным ритмом. Организм ребёнка способен существенно увеличить сердечный ритм и периферическое сосудистое сопротивление и часто даже при гиповолемическом шоке иметь нормальное кровяное давление. С течением времени кровяное давление падает после потери 25-30% объема крови. В подростковом возрасте кровяное давление имеет тенденцию падать при менее значительной кровопотере и поэтому обнаруживается быстрее. Незначительные изменения в сердечном ритме, кровяном давлении, пульсовом артериальном давлении, наполнении капилляров могут свидетельствовать об угрожающей сердечно-сосудистой недостаточности. Дополнительным симптомом прекращения перфузии органа могут служить уровень молочной кислоты. На компенсированной стадии имеющиеся у организма механизмы сохранения кровяного давления эффективны. Могут проявляться такие признаки: уменьшенная наполнение капилляров, уменьшенный пульс, холодные конечности, тахипноэ, однако кровяное давление - нормальное, сопровождающееся тахикардией. Компенсированный шок если не предпринимаются меры переходит в некомпенсированную стадию, для которой характерны такие признаки как уменьшенный уровень сознания, бледность, уменьшенный диурез, пониженное кровяное давление, с нитевидным пульсом, выраженная тахикардия. Шок сопровождающий травму может иметь несколько причин, однако всегда должна предполагаться кровопотеря. Шоковое состояние не должно рассматриваться как исключительно следствие травмы головы. Понижение кровяного давления при травме головы как правило происходит на терминальной стадии. Ввиду опасности травм и высокой смертности, диагностика и лечение должны производиться одновременно. Основные показатели состояния организма должны проверятся каждый 5 минут при первичном обследовании и каждые 15 минут при вторичном обследовании до стабилизации состояния пациента. Первичное обследование необходимо начинать с установления уровня сознания, проходимости дыхательных путей и качества дыхания. В отношении травмированных пациентов врач должен исходить из вероятности повреждения шейного отдела позвоночника и обеспечить линейную иммобилизацию для сохранения шейного отдела позвоночника. Позицией обеспечивающей проходимость дыхательных путей является выдвижение нижней челюсти. Полость рта должна быть обследована на наличие инородных тел, крови или секрета. Часто у детей наблюдается западание языка, что решается правильной позицией (см. Дальнейшие действия по поддержанию дыхания (ручной дыхательный аппарат для искусственной вентиляции легких, эндотрахеальная интубация) при первичном обследовании осуществляется если у детей наблюдается апноэ, существенная дыхательная недостаточность, серьезная травма головы, или если проходимость дыхательных путей не может поддерживаться иным образом. Все травмированные пациенты первоначально должны быть снабжены дополнительным кислородным питанием через нереверсивную маску в концентрации 100%. Адекватность дыхания оценивается по частоте дыхания, его интенсивности, движению и симметрии грудной клетки, трахеальным отклонениям. Также в зависимости от повреждений может понадобиться перевязка кровотечений, герметизация открытого пневмоторакса, окклюзионной (герметичной) повязкой, пунктирование для декомпрессии напряжённого пневмоторакса, установка плевральной дренажной трубки при пневмотераксе или гемотораксе Следующий этап - оценка состояния кровообращения (См. Необходимо установление катетера с максимальным диаметром допустимым для данного пациента, желательно в каждую локтевую ямку. В состояниях угрожающих жизни при трехкратной неудаче или невозможности такого доступа в течение 90 секунд, может быть применена внутрикостная инфузия или можно при интравенозном доступе применить катетер центральных вен или технику вскрытия вен. Необходим первоначальный внутривенный (внутрикостный) болюс 20 мл/на кг веса, изотонического кристаллоидного раствора такого как физиологического раствора или лактата Рингера должен быть влит в течение от 5 до 10 минут (например посредством большого шприца). Эту процедуру можно повторить для терапии гиповолемического шока. После того как был достигнут уровень влитого раствора в 60 мл/на кг веса, требуется вливание эритроцитарной массы объёмом 10 мл/на кг веса. Раны с высокой кровоточивостью необходимо перевязать давящей повязкой. После стабилизации состояния пациента проводится вторичное обследование. Осуществляется более тщательное обследование организма на наличие травм, контролируются основные показатели состояния организма как это делалось на предшествующей стадии, используются также другие способы контроля состояния организма такие как, катетер Фолея, назогастральный зонд, пульсовая оксиметрия. Основанием для оперативного вмешательства могут быть следующие признаки: гемодинамическая нестабильность несмотря на активные реанимационные действия, трансфузия более чем 50% объема крови, пневмоперитонеум, интраперитонеальный разрыв мочевого пузыря, серьезные вазоренальное повреждение, эвисцерация, перитонит.